Di, X., Xiong, K., Zhang, Y., Qiu, Z., & Zhong, Z. (2014). Joint Fountain Codes and Network Coding for Wireless Butterfly Networks. Elektronika Ir Elektrotechnika, 20(2), 64-70. https://doi.org/10.5755/j01.eee.20.2.3954