Xiong, K., Zhang, Y., Zhang, Z., Wang, S., & Zhong, Z. (2014). PA-NEMO: Proxy Mobile IPv6-aided Network Mobility Management Scheme for 6LoWPAN. Elektronika Ir Elektrotechnika, 20(3), 98-103. https://doi.org/10.5755/j01.eee.20.3.3951