Andre, L., Pinho, P., Gouveia, C., & Loss, C. (2021). Textile Antenna for First-Person View Goggles. Elektronika Ir Elektrotechnika, 27(2), 49-54. https://doi.org/10.5755/j02.eie.28841