Fu, W., & Chen, T. (2012). RCBus: Row-Column Bus Topology for Optical Network-on-Chip. Elektronika Ir Elektrotechnika, 18(8), 85-90. https://doi.org/10.5755/j01.eee.18.8.2633