Baskys, A. (2019). Nonlinear Controller with the Enhanced Resistance to Electromagnetic Disturbances. Elektronika Ir Elektrotechnika, 25(4), 4-7. https://doi.org/10.5755/j01.eie.25.4.23963