Karthikumar, S., & Mahendran, N. (2013). Neuro Fuzzy Controller for Positive Output KY Boost Converter to Reduce Output Voltage Ripple. Elektronika Ir Elektrotechnika, 19(8), 19-24. https://doi.org/10.5755/j01.eee.19.8.2351