Svilainis, L., Chaziachmetovas, A., & Gomez Alvarez-Arenas, T. E. (2019). Ultrasonic Air Coupled Transducer Output Impedance Measurement Technique. Elektronika Ir Elektrotechnika, 25(1), 18-25. https://doi.org/10.5755/j01.eie.25.1.22731