Pouraimis, G., Kotopoulis, A., Kallitsis, E., & Frangos, P. (2017). Characterization of Three - Dimensional Rough Fractal Surfaces from Backscattered Radar Data. Elektronika Ir Elektrotechnika, 23(4), 45-50. https://doi.org/10.5755/j01.eie.23.4.18721