Zhao, H., Lu, Z., Yu, F., & Xu, C. (2012). A Novel Magnitude-Squared Spectrum Cost Function for Speech Enhancement. Elektronika Ir Elektrotechnika, 122(6), 11-14. https://doi.org/10.5755/j01.eee.122.6.1812