Wang, X., Liu, X., Zhao, H., Chang, M., & Chen, L. (2015). Fabrication of Long and Smooth Tungsten Probes for Nano-manipulation. Elektronika Ir Elektrotechnika, 21(4), 17-22. https://doi.org/10.5755/j01.eee.21.4.12775