Simanaitis, V., Liutkevicius, A., Vrubliauskas, A., Kazanavicius, E., & Imbrasas, D. (2012). Efficient MPEG-2 Transport Stream Encryption Method for Low Processing Power Mobile Devices. Elektronika Ir Elektrotechnika, 118(2), 81-88. https://doi.org/10.5755/j01.eee.118.2.1180