Gavrijaseva, A., Martens, O., & Land, R. (2015). Acoustic Spectrum Analysis of Genuine and Counterfeit Euro Coins. Elektronika Ir Elektrotechnika, 21(3), 59-57. https://doi.org/10.5755/j01.eee.21.3.10384