(1)
Zhu, W. L.; NI, F.- sheng; HONG, C.- gen. An Algorithm for the Welding Torch Weaving Control of Arc Welding Robot. ELEKTRON ELEKTROTECH 2015, 21, 3-9.