(1)
Zhao, H.; Lu, Z.; Yu, F.; Xu, C. A Novel Magnitude-Squared Spectrum Cost Function for Speech Enhancement. ELEKTRON ELEKTROTECH 2012, 122, 11-14.