(1)
Wang, X.; Liu, X.; Zhao, H.; Chang, M.; Chen, L. Fabrication of Long and Smooth Tungsten Probes for Nano-Manipulation. ELEKTRON ELEKTROTECH 2015, 21, 17-22.