(1)
Chumachenko, S.; Hahanov, V. I.; Melnikova, O. V. RKHS-Methods at Solving Some Radiophysics Problems. ELEKTRON ELEKTROTECH 2005, 62, 5-8.