[1]
Zhu, W.L., NI, F.- sheng and HONG, C.- gen 2015. An algorithm for the welding torch weaving control of arc welding robot. Elektronika ir Elektrotechnika. 21, 2 (Apr. 2015), 3-9. DOI:https://doi.org/10.5755/j01.eee.21.2.5919.