[1]
Di, X., Xiong, K., Zhang, Y., Qiu, Z. and Zhong, Z. 2014. Joint Fountain Codes and Network Coding for Wireless Butterfly Networks. Elektronika ir Elektrotechnika. 20, 2 (Jan. 2014), 64-70. DOI:https://doi.org/10.5755/j01.eee.20.2.3954.