[1]
Xiong, K., Zhang, Y., Zhang, Z., Wang, S. and Zhong, Z. 2014. PA-NEMO: Proxy Mobile IPv6-aided Network Mobility Management Scheme for 6LoWPAN. Elektronika ir Elektrotechnika. 20, 3 (Mar. 2014), 98-103. DOI:https://doi.org/10.5755/j01.eee.20.3.3951.