[1]
Fu, W. and Chen, T. 2012. RCBus: Row-Column Bus Topology for Optical Network-on-Chip. Elektronika ir Elektrotechnika. 18, 8 (Oct. 2012), 85-90. DOI:https://doi.org/10.5755/j01.eee.18.8.2633.