[1]
Baskys, A. 2019. Nonlinear Controller with the Enhanced Resistance to Electromagnetic Disturbances. Elektronika ir Elektrotechnika. 25, 4 (Aug. 2019), 4-7. DOI:https://doi.org/10.5755/j01.eie.25.4.23963.