[1]
Karthikumar, S. and Mahendran, N. 2013. Neuro Fuzzy Controller for Positive Output KY Boost Converter to Reduce Output Voltage Ripple. Elektronika ir Elektrotechnika. 19, 8 (Sep. 2013), 19-24. DOI:https://doi.org/10.5755/j01.eee.19.8.2351.