[1]
Zhao, H., Lu, Z., Yu, F. and Xu, C. 2012. A Novel Magnitude-Squared Spectrum Cost Function for Speech Enhancement. Elektronika ir Elektrotechnika. 122, 6 (Jun. 2012), 11-14. DOI:https://doi.org/10.5755/j01.eee.122.6.1812.