[1]
Artemciukas, E., Sakalauskas, L. and Zulkas, E. 2016. Kalman Filter for Hybrid Tracking Technique in Augmented Reality. Elektronika ir Elektrotechnika. 22, 6 (Dec. 2016), 73 - 79. DOI:https://doi.org/10.5755/j01.eie.22.6.17228.