[1]
Chumachenko, S., Hahanov, V.I. and Melnikova, O.V. 2005. RKHS-Methods at Solving Some Radiophysics Problems. Elektronika ir Elektrotechnika. 62, 6 (Jul. 2005), 5-8.