[1]
Gavrijaseva, A., Martens, O. and Land, R. 2015. Acoustic Spectrum Analysis of Genuine and Counterfeit Euro Coins. Elektronika ir Elektrotechnika. 21, 3 (Jun. 2015), 59-57. DOI:https://doi.org/10.5755/j01.eee.21.3.10384.